Υπουργική Απόφαση – Κανονικές Άδειες

Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας Β. Κικίλια που εκδόθηκε στις 1/10/2020 παρατείνεται η άρση της αναστολής χορήγησης κανονικών αδειών.

Διαβάστε εδώ την απόφαση:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

 

ΘΕΜΑ: "Χορήγηση Κανονικών Αδειών"

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3528/2007 "Κύρωση του Κώδικα Δ.Υ. ... και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.", όπως ισχύει, (ΦΕΚ 26 Α' 09.02.2007).
  2. το π.δ.121/2017 "Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας", όπως ισχύει, (ΦΕΚ 148 Α' 09.10.2017).
  3. το π.δ.83/2019 "Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνσηης, Υουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α' 121) (διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Α' 126)
  4. Τις αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/οικ.15984/17-8-2020 (Α.Δ.Α. 9ΠΙ946ΜΤΛ6-ΝΟΒ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452/31-08-2020 (Α.Δ.Α. Ψ6Μ246ΜΤΛ6-ΜΕΦ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-9-2020 (Α.Δ.Α. ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
  5. Την αριθμ. πρωτ. 13338/26-02-2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα "Αναστολή Κανονικών Αδειών".
  6. Την αριθμ. πρωτ. 4075/28-05-2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα "Άρση αναστολής Κανονικών Αδειών".

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Την συνέχιση της άρσης της αναστολής κανονικών αδειών του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υγειονομικών Περιφερειών, των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΕΚΑΒ, του ΕΟΔΥ, του ΕΚΕΑ, της ΕΚΑΠΥ, του ΙΦΕΤ και των Δημοσίων Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία - Περιφερειακά Ιατρεία και Τοπικά Ιατρεία) καθώς και των Τοπικών Ομάδων Υγείας), μέχρι νεοτέρας.
  2. Επισημαίνεται στους Προϊσταμένους των υπηρεσιών ότι κατά τη χορήγηση των κανονικών αδειών στους υπαλλήλους τους θα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών με την αυτοπρόσωπη παρουσία ικανού αριθμού υπαλλήλων στην υπηρεσία, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις ανωτέρω σχετικές υπό στοιχείο (4) εγκυκλίους εξακολουθεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η χορήγηση ειδικών αδειών απουσίας ομάδων αυξημένου κινδύνου στους δικαιούχους υπαλλήλους.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ