Νόμος 4109: Κατάργηση και συγχώνευση ΝΠ Δημοσίου

Ν. 4109: Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.