Διευκρινίσεις για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση

Αθήνα, 15/12/2021
Αρ. Πρωτ. οικ.2/121810/ΔΕΠ/ 15.12.2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ’ ΚΑΙ Δ’


Ταχ.Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
101 65 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνα: 210 – 33 38 223
210 – 33 38 266
210 – 33 38 278
210 – 33 38 300
210 – 33 38 260
e-mail: d22@glk.gr


ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4872/2021 (Α’ 247) «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις.»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.4872/2021 (Φ.Ε.Κ. Α’/ 247/10-12-2021), προκειμένου να προβείτε στην ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Ειδικότερα:
Με τις διατάξεις της παρ. 1 ορίζεται ότι στο πάσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως και 30-11-2021, σε όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), τα στρατιωτικά νοσοκομεία (συμπεριλαμβανομένου του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.Ο.Μ.Υ.), στα αγροτικά ιατρεία, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας δια της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού και στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α), καθώς και στα υγειονομικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν διατεθεί σε εμβολιαστικά κέντρα και δομές υγείας της παρούσας, καταβάλλεται για το έτος 2021 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού. Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό μισθό που λαμβάνει ο δικαιούχος κατά τις οριζόμενες στην παρ. 2 ημερομηνίες, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως και 30-11-2021. Διευκρινίζεται ότι εφόσον έχει επέλθει μεταβολή του καταβαλλόμενου βασικού μισθού κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, ο υπολογισμός της ανωτέρω παροχής γίνεται αναλογικά με βάση τους μήνες του εν λόγω διαστήματος, κατά τους οποίους καταβλήθηκαν τα (διάφορα) ποσά των βασικών μισθών.


Επιπλέον, από την γραμματική ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ευθέως ότι στο πάσης φύσεως προσωπικό περιλαμβάνονται όλοι οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), που προσέφεραν υπηρεσίες στους αναφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των απασχολουμένων με προγράμματα απασχόλησης ή μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), των υγειονομικών στελεχών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που μετακινήθηκαν, αποσπάσθηκαν ή διατέθηκαν και υπηρέτησαν στους προαναφερόμενους φορείς, των ιατρών που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία και υπηρέτησαν σε δομές υγείας ως αγροτικοί ιατροί (αποκλειομένων όλων των λοιπών περιπτώσεων εκπληρώσεως στρατιωτικής θητείας), καθώς επίσης και το οιοδήποτε διοικητικό, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που με οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης προσελήφθη, αποσπάσθηκε, μετακινήθηκε και κατά συνέπεια διατέθηκε, στους εν λόγω φορείς, για την υποβοήθηση της συνολικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι στην έννοια του πάσης φύσεως προσωπικού των προαναφερομένων φορέων που δικαιούται την έκτακτη οικονομική ενίσχυση δεν εμπίπτουν αφενός οι απασχολούμενοι με συμβάσεις μίσθωσης έργου και αφετέρου το εθελοντικό ή συμβατικά ή αναγκαστικά διατιθέμενο σε οργανικές μονάδες του Ε.Σ.Υ. ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα, στο οποίο ανατέθηκαν καθήκοντα για ορισμένο χρονικό διάστημα για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
Επίσης, από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί σε λοιπές (πλην στρατιωτικών νοσοκομείων) δομές υγείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 61.
Με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 ορίζεται ότι η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2021 και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός Δεκεμβρίου 2021. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός για χρονικό διάστημα μικρότερο από το ως άνω οριζόμενο, καταβάλλεται τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του δικαιούχου.


Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.2690/1999 (Α’ 45), εφόσον δεν καταστεί δυνατή η καταβολή της ως άνω παροχής στους δικαιούχους εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2021, η εν λόγω καταβολή δύναται να λάβει χώρα εντός του μηνός Ιανουαρίου 2022.
Με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται ότι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 61, όσοι εκ του προσωπικού που απασχολείται στους φορείς της παρ. 1 απουσιάζουν με οποιαδήποτε άδεια συνεχώς καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της παρ. 2, με εξαίρεση μόνο την αναρρωτική άδεια, και όσοι έχουν τεθεί σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν.4820/2021 (Α’ 42).
Κατά συνέπεια των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι στον υπάλληλο ή λειτουργό που απουσιάζει με αναρρωτική άδεια καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως και 30-11-2021, δύναται να του καταβληθεί στο ακέραιο η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω άδεια έχει εγκριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή και ο υπάλληλος ή λειτουργός έχει μισθοδοτηθεί για ολόκληρο το εν λόγω χρονικό διάστημα (είτε με τη μορφή μισθού είτε ως αποζημίωση από το πρώην Ι.Κ.Α.).
Σε περίπτωση άρσης της αναστολής με απόφαση του φορέα, ο δικαιούχος λαμβάνει τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3, δηλαδή τμήμα ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσέφερε υπηρεσία και του καταβλήθηκαν αποδοχές.


Επιπλέον, σημειώνεται ότι το προσωπικό που παρείχε εξ αποστάσεως εργασία δεν εμπίπτει στην εξαίρεση της παρ. 4 και, συνεπώς, δικαιούται την έκτακτη οικονομική ενίσχυση.
Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι εφόσον υπήρξε απουσία υπαλλήλου ή λειτουργού, ένεκα λήψης οιασδήποτε θεσμοθετημένης άδειας, για μέρος μόνο του χρονικού διαστήματος της παρ. 2, αυτός εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 61 και εφόσον του καταβλήθηκαν αποδοχές καθ’ όλο το εν λόγω χρονικό διάστημα θα του καταβληθεί στο ακέραιο η έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Αντίθετα, εφόσον ο εν λόγω δικαιούχος δεν μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 μέχρι και 30-11-2021 θα λάβει τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.
Με τις διατάξεις της παρ. 5 ορίζεται ότι η παροχή της παρ. 1, δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω παροχή δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών των ιατρών του πρώτου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 45 του ν.3205/2003 (Α’ 297).
Προσέτι, υπογραμμίζεται ότι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές κρατήσεις των πρόσθετων αμοιβών, καθώς επίσης και σε φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Τέλος, αναφέρεται ότι η δαπάνη της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα βαρύνει τις πιστώσεις των ΑΛΕ 21.202.89.001 «Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ), 21.202.89.002 «Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών» και 21.202.89.899 «Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων» του κρατικού προϋπολογισμού και σε περίπτωση που απαιτείται θα βαρύνει τους ΑΛΕ επιχορήγησης Νομικών Προσώπων.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Θεόδωρος Σκυλακάκης
Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου κ.α.α.