Απόφαση για αναστολή των κανονικών αδειών (3/11/2020)

Απόφαση για αναστολή των κανονικών αδειών (3/11/2020). Διαβάστε παρακάτω.

Θέμα: Αναστολή Κανονικών Αδειών

Απόφαση

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3528/2007 “Κύρωση του Κώδικα Δ.Υ. και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.”, όπως ισχύει (ΦΕΚ 26Α’ 09.02.2007),
το π.δ.121/2017 “Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας”, όπως ισχύει, (ΦΕΚ 148 Α’ 09.10.2017),
το π.δ.83/2019 “Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α’ 121) (διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Α’ 126),
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών


Αποφασίζουμε

Την αναστολή κανονικών αδειών του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υγειονομικών Περιφεριών, των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΕΚΑΒ, του ΕΟΔΥ, του ΕΧΕΑ, της ΕΚΑΠΥ, του ΙΦΕΤ και των Δημοσίων Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία - Περιφερειακά Ιατρεία και Τοπικά Ιατρεία) καθώς και των Τοπικών Ομάδων Υγείας), από λήψεως του παρόντος και μέχρι νεοτέρας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

 

Διαβάστε το αρχείο pdf.