Προκήρυξη πλήρωσης δώδεκα θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού

Προκήρυξη πλήρωσης δώδεκα θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων.

Διαβάστε το παρακάτω αρχείο