Νομοθεσία

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις. Διαβάστε παρακάτω.

Έγκριση Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων. Οδηγία 2010/18/ΕΕ

Νόμος 4057/12 Πειθαρχικό Δίκαιο

Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

Νόμος 4052/12 Αρμοδιότητες Υπουργείων Υγείας και Εργασίας

Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Δημοσιονομική Στρατηγική 2012 – 2015

Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015.

Σελίδες