Νομοθεσία

Νόμος 4057/12 Πειθαρχικό Δίκαιο

Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

Νόμος 4052/12 Αρμοδιότητες Υπουργείων Υγείας και Εργασίας

Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Δημοσιονομική Στρατηγική 2012 – 2015

Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015.

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, Εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής

Σελίδες