Νομοθεσία

Ορισμοί Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρόνοιας

Ορισμοί Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρόνοιας – Παράταση έως 30-06-2013 της εφαρμογής των συγχωνεύσεων των Προνοιακών Μονάδων.

Νόμος 4118: ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

Ν. 4118: Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για το ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

Νόμος 4109: Κατάργηση και συγχώνευση ΝΠ Δημοσίου

Ν. 4109: Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις. Διαβάστε παρακάτω.

Έγκριση Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων. Οδηγία 2010/18/ΕΕ

Σελίδες